Schoolse vaardigheden kind Uden

Schoolse vaardigheden

Problematiek met schoolse vaardigheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Vanaf groep 3 zal er steeds meer van een kind worden gevraagd op het gebied van schoolse vaardigheden zoals:
 

planmatig en gestructureerd werken
automatiseren van bepaalde handelingen
werktempo
concentratie
schrijfmotoriek
werkgeheugen


Dit gaat niet elk kind even gemakkelijk af en soms zullen er zich problemen voordoen. 


Planmatig, gestructureerd werken en automatiseren

Sommige kinderen zullen het lastig vinden om in het handelen de goede volgorde aan te houden en om gestructureerd te werken. Omdat ze het moeilijk vinden om een plan te maken hebben deze kinderen problemen met zichzelf aankleden, een taak op school af te maken of met de volgorde van het uitvoeren van een rekenopdracht. Bij al deze problemen kan de kinderergotherapeut uw kind helpen. Zij begeleid uw kind door te helpen bij de ontwikkeling van de praxis (eerst de handeling bedenken die nodig is voor de opdracht/het idee) en dan de motorplanning (bedenken welke stappen nodig zijn). Daarna zal gewerkt worden aan de automatisering van de handeling die nodig is om gestructureerd en volgens plan een opdracht te doen.


Werktempo en concentratie

Wanneer er op de basisschool uitleg wordt gegeven, het kind een opdracht of taak moet doen en ook bij sport en spel is het belangrijk dat een kind zich goed kan concentreren. Elk kind heeft wel momenten dat de concentratie wat minder is, maar dit is niet erg. Een kind dat altijd moeite heeft met een goede concentratie, last heeft van bewegingsonrust of niet goed kan stilzitten zal daarvan hinder ondervinden bij het leren. Bij een goede concentratie is deze in overeenstemming met de opdracht of taak die moet worden uitgevoerd. Natuurlijk schommelt de concentratie of alertheid gedurende de dag en zal variëren van beperkt alert en rustig tot zeer alert en waakzaam. 
 

De mate waarin een kind zich concentreert kan samenhangen met de sensorische informatieverwerking: de manier waarop de zintuigen de omgevingsprikkels of prikkels van het lichaam verwerken. De alertheid of concentratie wordt ook beïnvloed door de manier waarop een kind emoties verwerkt. De concentratie zal negatief beïnvloed worden als het kind veel bezig is met andere dingen of niet zo lekker in zijn of haar vel zit. Voor problemen met de concentratie kunt u met uw kind terecht bij onze kinderergotherapeut, die eerst zal beginnen met een observatie. Zij kan u vertellen welke mogelijke oplossingen er zijn om de concentratie van uw kind te verbeteren. Het kind zal een gerichte training krijgen, waarbij het leert de eigen alertheid op te merken en deze op het juiste niveau te brengen. Ook bepaalde hulpmiddelen kunnen helpen de concentratie te verbeteren en de kinderergotherapeut zal leren hoe deze hulpmiddelen goed gedoseerd gebruikt en kunnen worden.
 

Ook wanneer een kind moeite heeft met een goed werktempo zal dit van invloed zijn op de leerprestaties. Soms is het werktempo veel te snel, bij anderen weer te traag. In beide gevallen kan de kinderergotherapeut uitkomst bieden voor uw kind. Met bepaalde trainingen en het inzetten van hulpmiddelen kan hier veel aan gedaan worden.


Problemen met de schrijfmotoriek 

Problemen met het schrijven kunnen zich voordoen als pijn in de handen, nek of schouders bij het schrijven of een onleesbaar handschrift. Meestal hangen deze problemen samen met de fijne motoriek en worden op school gesignaleerd door de leerkracht van uw kind. Wanneer uw kind kampt met problemen in de schrijfmotoriek zal het worden behandeld door de kinderfysiotherapeut of de kinderergotherapeut. Allereerst zal worden begonnen met een observatie van de manier van schrijven en wordt er een motorische vaardigheidstest voor de fijne motoriek afgenomen. Tijdens het testen zal er vooral gekeken worden of het een motorisch schrijfprobleem betreft, door te letten op de pengreep, de sturing van de pen, de leesbaarheid van het handschrift en de vloeiendheid van het schrijven. Hierna zal er een behandelplan worden opgesteld en zal het kind gedurende een periode begeleid worden in de verbetering van de motorische schrijfvaardigheid. Herhaling staat bij deze training voorop en daarom zal aan ouder(s) en leerkracht gevraagd worden thuis en op school extra te oefenen. Alleen dan zal het lukken de verbeterde schrijfvaardigheid ook goed te integreren in het dagelijks leven.


Problemen met het werkgeheugen

Een minder goed functionerend werkgeheugen kan de oorzaak zijn van concentratie- en/of leerproblemen en problemen met het houden van overzicht. Bij veel dagelijkse activiteiten en taken zoals het oplossen van problemen, wordt een beroep gedaan op het werkgeheugen. Dit werkgeheugen zorgt ervoor dat binnenkomende informatie tijdelijk wordt opgeslagen en daarna direct wordt verwerkt. Het is een soort kortetermijngeheugen en het werkt hierbij zowel samen met informatie die al in het langetermijngeheugen is opgeslagen als met de inhoud die in het kortetermijngeheugen  wordt opgeslagen. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit (5-9 items onthouden) en de inhoud wordt voortdurend bijgewerkt.

Veel leeractiviteiten op school, zoals lezen, geschiedenis, aardrijkskunde en rekenen doen een beroep op het werkgeheugen. De informatie die wordt aangeboden moet worden onthouden en tegelijkertijd zal het kind bijvoorbeeld iets moeten opzoeken, zoals de juiste bladzijde in het leerboek. Dit is natuurlijk een mentale uitdaging. 
 

Niet alleen op school, maar ook thuis doen zich situaties voor waar een beroep gedaan wordt op het werkgeheugen. Ook hier zal informatie voor korte tijd bewust moeten worden opgeslagen en daarna actief worden bewerkt, zoals het onthouden van instructies als: 'ga naar boven, was je gezicht en poets je tanden en als je naar beneden komt neem dan de haarborstel mee'. 
 

Bij kinderen met problemen met het werkgeheugen zien we vaak:

  • een vertraging in de ontwikkeling van het leren, omdat er weinig vooruitgang te zien is bij lezen en rekenen.
  • dat taken niet worden afgemaakt omdat het kind deels of helemaal vergeten is wat de opdracht was; hierdoor lijkt het alsof ze niet goed opletten.
  • dat ze moeite hebben met het volgen en onthouden van langere instructies.
  • dat ze in de war raken als taken ingewikkeld zijn en die dan vaak opgeven.
  • dat ze bij groepsactiviteiten zelden of niet met antwoorden komen en directe vragen niet kunnen beantwoorden.
  • dat ze snel zijn afgeleid en de aandacht niet kunnen richten.
  • dat een kind moeite heeft met hoofdrekenen.
  • dat de inhoud van een instructie of bericht wordt vergeten.

 

Hierdoor is het voor kinderen met een zwak werkgeheugen moeilijk om mee te komen in de klas en vaak wordt ten onrechte gedacht dat het komt door een zwakke concentratie. Door onderzoek is aangetoond dat er een relatie is tussen een slecht functionerend werkgeheugen en de leerprestaties. 

In onze praktijk begeleiden wij kinderen met werkgeheugenproblemen met behulp van de methodes Jungle Memory en Acoustic Pioneer

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden